ـ زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره 1

ـ جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌ گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌ شود.

تبصره 2

ـ هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌ شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌ گردد.