ـ هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌ شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.