ـ حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.