ـ هرگاه‌ مرد یا زنی ‌کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌ شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.