ـ تفخیذ عبارت از قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره

ـ دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است.