ـ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای باردوم علاوه ‌بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به‌ عنوان حد، به تبعید تا یک‌ سال نیز محکوم می‌ شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌ کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.