ـ سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

بند الف

شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

بند ب

مال مسروق در حرز باشد.

بند پ

سارق هتک حرز کند.

بند ت

سارق مال را از حرز خارج کند.

بند ث

هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

بند ج

سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

بند چ

ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

بند ح

مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

بند خ

سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

بند د

صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

بند ذ

صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

بند ر

مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

بند ز

مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

بند ژ

مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.