ـ در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی‌ ترین حرز است.