ـ ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.