ـ حد سرقت به شرح زیر است:

بند الف

در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

بند ب

در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

بند پ

در مرتبه سوم، حبس ابد است.

بند ت

در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره 1

ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌ های تعزیری می‌ شود.

تبصره 2

ـ درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌ هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌ شود. همچنین مقام رهبری می‌ تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.