ـ انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (282) به اختیار قاضی است.