ـ در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت‌، مراوده و رفت ‌و ‌آمد ‌نداشته ‌باشد.