ـ گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌ شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌ گردند.