ـ جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی‌، شبه‌ عمدی و خطای محض است.