ـ جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌ شود:

بند الف

در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

بند ب

به‌ وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

بند پ

جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره

ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌ گردد، جنایت عمدی محسوب می‌ شود.