ـ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌ شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌ رسد و متهم تبرئه می‌ گردد. درغیراین‌ صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌ تواند اقامه ‌قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.