ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به‌وسیله مجنیٌ‌ علیه یا ولیّ دم و اقامه ‌قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می‌ شود.