ـ حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می‌ رسد.