ـ در مورد ماده (354) این قانون، جنین در صورتی ولیّدم محسوب می‌ شود که زنده متولد شود.