ـ اگر مقتول یا مجنیٌ علیه یا ولیّ دمی که صغیر یا مجنون است ولی‌ نداشته باشد و یا ولیّ او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولیّ او، مقام رهبری است و رییس قوه‌ قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌ کند.