ـ اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولیّ دم به‌ شمار نمی‌ آید و حق‌ قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌ برد.