ـ اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه‌ المصالحه یا انجام‌ دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق‌قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می‌ شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.