ـ رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنیٌ علیه یا ولیّ دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.