ـ اگر عده‌ای، آسیب‌ هایی را بر مجنیٌ علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب‌ ها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیب‌ ها، شریک در قتل می‌ باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌ شوند.