ـ قتل یا هرجنایت دیگر، می‌ تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب‌مورد‌ عمدی، شبه‌ عمدی یا خطای محض باشد.