ـ اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه‌ کننده، به حبس ابد محکوم می‌ گردد.

تبصره 1

ـ اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره 2

ـ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌ شود.