ـ مجازات حبس ابد برای اکراه‌کننده مشروط به وجود شرایط عمومی‌ قصاص در اکراه‌کننده و حق اولیای‌‌ دم می‌ باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه‌کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود‌، به مجازات معاون در قتل محکوم می‌ شود.