ـ اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌ القعده و ذی‌ الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی‌ ولیّ دم به قاتل باشد‌، فاضل دیه تغلیظ نمی‌ شود‌. همچنین دیه‌ای که ولیّ‌ دم به دیگر اولیاء می‌ پردازد‌ تغلیظ نمی‌ شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه‌ ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص‌ شونده یا ولیّ‌ دم و یا به هر دو آنان می‌ پردازند، تغلیظ می‌ شود.