ـ اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنیٌ‌ علیه می‌ تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد.

تبصره

ـ عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیراین‌ صورت، عضو سالم محسوب می‌ شود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد.