ـ اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنیٌ علیه می‌ تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه‌ التفاوت را اَرش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.