ـ اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می‌ شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه‌ ای به وی پرداخت نمی‌ شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.