ـ اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می‌شود لکن زبان کسی که لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می‌ شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می‌ شود.