ـ در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.