ـ در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی علیه می‌ تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق ‌قصاص با آن ثابت نمی‌ شود.

بند الف

شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.

بند ب

پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.

بند پ

چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.

بند ت

سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.

بند ث

دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

بند ج

یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

تبصره 1

ـ در مورد هریک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌ تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

تبصره 2

ـ در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.