ـ دیه جنایت عمدی و شبه‌ عمدی برعهده خود مرتکب است.