ـ عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت‌ های کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.

تبصره

ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به ‌طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.