ـ مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به‌ ترتیب زیر است مگر اینکه به ‌نحو دیگری تراضی شده باشد:

بند الف

در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

بند ب

در شبه‌ عمد، ظرف دو سال قمری

بند پ

در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره

ـ هرگاه پرداخت‌ کننده در بین مهلت‌ های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم ‌ٌله مکلف به قبول آن است.