ـ در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء ‌دم یا مجنی‌‌ علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک ‌سال از حین تراضی پرداخت گردد.