ماده 199 - سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود:

بند 1

شهادت دو مرد عادل .

بند 2

دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار باشد.

بند 3

علم قاضی .

تبصره

ـ اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی شود.