عنوان

پرداخت دستمزد کارشناسی
مصوب 1348,02,28

متن

مقامات قضایی که طبق ماده 493 قانون آیین دادرسی کیفری از اداره کل امور مالی تقاضای پرداخت دستمزد کارشناسی می نمایند باید به قسمت اخیر ماده مزبور توجه داشته چنانچه تعیین کارشناس طبق تقاضای مدعی خصوصی باشد دستمزد تعیین شده قبل از انجام عمل کارشناسی در صندوق سپرده تودیع گردد و در موارد فوق العاده ضروری که برای روشن شدن موضوع اتهام تعیین کارشناس از طرف مقامات قضایی اجتناب ناپذیر بوده و یا مدعی خصوصی طبق ماده مزبور فاقد تمکن مالی باشد مراتب را در نامه ای که به اداره کل امور مالی نوشته می شود تصریح نمایند که از این حیث احتیاج به مکاتبه مجدد نگردد.

امضاء

وزیر دادگستری