- مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌ نامه تصریح و امضاء نماید:

بند 1

1 - نام و مشخصات خود به‌ طور روشن و خوانا.

بند 2

2 - نام کسی که دادخواست به‌ او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.

بند 3

3 - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.