- در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:

بند 1

1 - وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

بند 2

2 - وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

بند 3

3 - در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.