- درخواست تأمین از دادگاهی می‌ شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.