- کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌ گردد:

بند 1

‌اول - جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.

بند 2

دوم - جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می‌ باشد.

بند 3

‌سوم - جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.

تبصره 1

- تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار‌ مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌ باشد.

تبصره 2

- جرمی که دارای دو جنبه باشد می‌ تواند موجب دو ادعا شود:

بند الف

‌الف - ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.

بند ب

ب - ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.