- تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌ باشد‌ و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می‌ گردد.