- تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌ شود، مگر در موارد زیر:

بند 1

اول - فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌ های شخصی.

بند 2

‌دوم - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.

بند 3

‌سوم - مشمولان عفو.

بند 4

‌چهارم - نسخ مجازات قانونی.

بند 5

‌پنجم - اعتبار امر مختومه.

بند 6

ششم - مرور زمان در مجازات‌ های بازدارنده.

تبصره

‌- هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.