- شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌ کند مدعی خصوصی و‌ شاکی نامیده می‌ شود.
ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌ باشد:

بند 1

1 - ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

بند 2

2 - منافعی که ممکن‌ الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌ شود.