- در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی‌ از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌ شود.