- پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می‌ تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به‌ پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می‌ تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین‌ دادرسی مدنی می‌ باشد.