- ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل‌ جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌ نمایند و عبارتند از:

بند 1

1 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

بند 2

2 - رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

بند 3

3 - مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری‌ محسوب می‌ شوند.

بند 4

4 - سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

بند 5

5 - مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌ شوند.

تبصره

‌- گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.